Voorwaarden

Bij levering van diensten

1. Offertes

1.1  Alle  offertes,  waarbij  niet  uitdrukkelijk  het  tegendeel  is  vermeld,  gelden  als  een  vrijblijvend  aanbod  dat  ook  na  aanvaarding   kan  worden herroepen.  Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door  Opdrachtnemer  digitaal  retour  is  ontvangen  en/of  de  door  Opdrachtnemer  en Opdrachtgever  ondertekende  opdrachtbevestiging  door  Opdrachtnemer  retour  is ontvangen.   Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging  is  gebaseerd  op  de  ten  tijde  daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.  De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2  De  Overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling gedaan.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Uitvoering van de opdracht

4.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.  Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren.  Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

4. Betaling

4.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.  Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een  door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

4.2 Bij overschrijding van de onder 4.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €250.

6. Toepasselijk recht en forumkeuze

6.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Bij levering van producten

7. Herroepingrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverd toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending en retour voor zijn rekening.

8.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 9. De prijs

9.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

10. Conformiteit en garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen/weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.3 De ondernemer verstrekt geen garantie aan de producten. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

11. Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.2 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

12. Betaling

12.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn.

12.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

13. Klachtenregeling

13.1 Klachten over een product moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14. Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.